Privacy-se

 

INSTANTOR INTEGRITETSPOLICY

 

När du använder Instantors tjänst, ger du Instantor tillgång till vissa personuppgifter. Vi tar det förtroendet på största allvar. Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) beskriver vilken information vi samlar in, hur vi använder, sparar och delar informationen, samt dina rättigheter avseende den information du delar med Instantor när du använder vår tjänst (“Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsten godkänner du att Instantor behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi ber dig därför att noga läsa igenom Integritetspolicyn tillsammans med våra Användarvillkor innan du använder Tjänsten.

Instantor AB, reg.nr. 556818-2835, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som inhämtas vid användandet av Instantors Tjänster och är därigenom personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor rörande dina personuppgifter eller frågor rörande denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post, legal@instantor.com, eller via de kontaktuppgifter som anges i slutet av detta dokument.

 

Information som kan komma att inhämtas vid användandet av Tjänsten inkluderar:

a)

Personliga kontaktuppgifter, såsom personnummer eller motsvarande, namn, adress, ålder, kön, telefonnummer, e-postadress; och

b)

Finansiell information, såsom din bank, bankkontonummer, antal konton, lån och transaktionshistorik (transaktion, summa och datum).

Genom att använda Tjänsten och/eller godkänna denna Integritetspolicy ger du ditt otvetydiga samtycke till att Instantor behandlar dina personuppgifter för de syften som anges i denna Integritetspolicy.

Barn

Personer under 18 år tillåts inte använda Tjänsten. Instantor inhämtar inte och kommer inte medvetet att inhämta information från någon person under 18 års ålder. I händelse av att vi upptäcker att vi lagrar personuppgifter om någon person under 18 år kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att radera sådana data, förutsatt att vi inte är rättsligt förhindrade därtill.

 

HUR ANVÄNDER INSTANTOR DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Dina personuppgifter används av Instantor i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och denna Integritetspolicy. Instantor behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla Tjänsten (såsom den definieras i våra Användarvillkor), för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig i samband med utförande av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens kvalitet, samt för att analysera din användning av och förbättra Tjänsten. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter av administrativa skäl, såsom för fakturering, för att förhindra missbruk av Tjänsten som en del av vårt arbete för att hålla Tjänsten säker, förhindra bedrägeri och kontakta dig rörande tjänsten.

Utöver det syften som anges ovan kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att tillämpa denna Integritetspolicy och Användningsvillkoren samt för att försvar Instantor mot krav från kunder, slutanvändare och myndigheter, samt för att skydda Instantors egendom, rättigheter samt våra slutanvändare och kunder.

 

HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Personuppgifter som inhämtas via Tjänsten kan redovisas till följande kategorier av mottagare:

Andra företag inom Instantors företagskoncern och till efterträdare med rätt till vår affärsverksamhet eller våra tillgångar. En sammanställning över de bolag som ingår i koncernen kan erhållas på förfrågan.

Våra kunder, det vill säga de företag med vilka du i samband med användande av Tjänsten har överenskommit att dela dina personuppgifter. Det bör noteras att all behandling av sådana kunder sker i enlighet med deras integritetspolicys.

Distributörer av våra produkter och tjänster samt leverantörer och underleverantörer av tjänster till Instantor som tillhandahåller varor och tjänster på uppdrag av Instantor, såsom hosting och administration avseende webbsidor; IT- och kontorsservice; juridiska tjänster, bokföringstjänster, revisionstjänster och andra professionella tjänster; samt andra tjänster relaterade till Instantors verksamhet. Samtliga leverantörer och underleverantörer som verkar på Instantors uppdrag är genom avtal bundna att inte inhämta, använda eller redovisa personuppgifterna för andra syften än att fullgöra sådana funktioner på Instantors uppdrag, tillhandahålla tjänster till Instantor eller i enlighet med vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

Myndigheter, domstolar och liknande om vi anser att det är nödvändigt som del av juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut, stämning eller en myndighetsförfrågan); för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda Instantors rättigheter och egendom, inklusive för att genomdriva Användarvillkoren, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor.

Andra företag inom Instantorgruppen för de syften som anges i denna Integritetspolicy samt till tredje man som förvärvar Instantor eller väsentlig del av Instantors tillgångar. En sammanställning över de bolag som ingår i Instantorgruppen kan erhållas på förfrågan.

Utöver vad som ovan angivits kan vi även komma att dela avidentifierade eller sammanslagna personuppgifter (så att ingen person är individuellt identifierad) som en del av vår ordinarie verksamhet, t.ex. för marknadsföring och strategisk utveckling.

Vi vidtar rimliga juridiska, tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid behandlas på ett säkert sätt i samband med delning till de mottagare som anges ovan.

Ovan nämnda tredje parter kan vara lokaliserade utanför det land där du har ditt hemvist, inklusive utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (så kallat tredje land). Om så är fallet vidtar vi nödvändiga åtgärder inom ramen för tillämplig lagstiftning, exempelvis EU-rättsliga standardavtalsklausuler eller överföringar i enlighet med Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA om skydd för personuppgifter, för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett betryggande sätt. Om du har några frågor om överföring av personuppgifter till sådant tredje land, kontakta oss via e-post, legal@instantor.com.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna Integritetspolicy eller enligt vad som annars följer av tillämplig lag. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre behövs för de syften för vilka de som anges i denna Integritetspolicy.

 

SÄKERHET

 

Vi tar vårt åtagande att skydda dina personuppgifter på största allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att behålla skyddsnivån och förhindra otillåten tillgång till eller användning av personuppgifterna. T.ex. hanteras samtliga inhämtade personuppgifter konfidentiellt så långt som det är möjligt och överförs och behandlas över SSL (Secure socket layer) och med hjälp av säkra krypteringsprocesser.

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt att, utan kostnad en gång per år, begära ut en kopia av de personuppgifter om dig som vi har lagrat. Du har också rätt att återta ditt samtycke till att vi inhämtar dina personuppgifter och att såväl invända mot vår behandling av uppgifterna som begära att dina personuppgifter raderas, korrigeras eller begränsas. Vänligen notera att om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades och Instantor kan under vissa omständigheter ha annan legal grund för behandlingen och därmed ha rätt att fortsätta behandlingen. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via e-post, legal@instantor.com.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.seeller Box 8114, 104 20 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8-657 61 00.

Instantor förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera och göra ändringar i denna Integritetspolicy. Innan vi gör väsentliga ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att informera dig om ändringarna på vår hemsida och ge dig möjlighet att granska och godkänna den uppdaterade Integritetspolicyn innan du fortsätter att använda Tjänsten. Besök vår hemsida regelbundet för att ta del uppdateringar av denna Integritetspolicy.

Besök även vår hemsida https://www.instantor.com/ för mer information om Instantor och våra tjänster.

 

ANVÄNDNING AV KAKOR (COOKIES)

 

Vår hemsida och vår Tjänst använder kakor, inklusive tredjepartskakor, såsom de beskrivs i tabellen nedan. Vi använder dem för att förstå dig som användare bättre och för att analysera data om våra användare. Kakorna inhämtar information till Instantor, inte till någon annan. En kaka är en liten fil (vanligtvis bestående av bokstäver eller siffror) som laddas ner till en enhet (exempelvis en stationär dator eller en bärbar enhet, såsom en laptop, iPhone, iPad, Andriod eller annan s.k. smart phone) som lagrar information på en hårddisk, ett USB-minne eller en webbläsare, vilket möjliggör för vår webbsida att känna igen dig som en återkommande användare och skräddarsy din användarupplevelse i enlighet med dina preferenser. Vår hemsida använder följande kakor:

Google Analytics

Kakans namn Giltighetstid Kakans namn
_ga 2 år Denna kaka används för att särskilja användare.
_gid 24 timmar Denna kaka används för att särskilja användare.
_gat 1 minut Denna kaka används för att begränsa antalet förfrågningar
AMP_TOKEN 30 sekunder – 1 år Denna kaka innehåller ett igenkänningstecken som kan användas för att hämta användar-ID från AMP användar-ID-service. Andra igenkänningstecken kan indikera opt-out, inflight request eller ett fel i inhämtandet av användar-ID från AMP användar-ID-service.

Kakor hjälper oss att känna igen dig då du besöker vår webbsida. Kakor används för att notera vilka sidor du besöker och dina val avseende preferenser under besöket på vår webbsida. Detta ger oss möjlighet att förbättra din användarupplevelse och att göra förbättringar på vår webbsida.

Vi använder även kakor till att sammanställa anonymiserad statistik om dina surfvanor och till att sammanställa information om din aktivitet på vår webbsida eller i Tjänsten. Om vi använder kakor på detta sätt blir du inte individuellt identifierad och den information som inhämtas används endast i sammanställd form i rapporteringssyfte.

För att få veta mer om kakor, se www.whatarecookies.com.

Du är inte skyldig att acceptera kakor och i de flesta webbläsare kan du avböja att acceptera kakor. Där gällande lagstiftning kräver det kan du, då du besöker vår webbsida, samt då vi introducerar nya kakor, välja om du vill ge ditt samtycke till vårt användande av kakor såsom det beskrivs i denna Integritetspolicy. Väljer du att inte tillåta användandet av kakor och vill avaktivera kakor kan du justera inställningarna för kakor i din webbläsare, se din webbläsares hjälpmeny eller meny för inställningar, eller kontakta din systemadministratör.

 

INSTANTOR AB
Reg no 556818-2835
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Sweden
Besök https://www.instantor.com/ för mer information