Term-no

INSTANTOR VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) er en avtale mellom Instantor AB (Reg. Nr. 556818-2835) samt dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Instantor”) og brukeren av Tjenesten (“Brukeren” eller “du”). Disse vilkår og betingelser styrer din tilgang til eller bruk av Tjenesten. Vennligst les følgende informasjon nøye før du bruker Tjenesten.

1. Godkjennelse av Vilkårene og endringer

1.1

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, bekrefter du at du har lest, forstått og godkjenner disse Vilkårene. Hvis du ikke godtar Vilkårene, bruk ikke Tjenesten.

1.2

Instantor forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene til enhver tid og etter eget skjønn, og vil varsle deg på forhånd om endringer ved elektronisk post eller ved å legge ut de oppdaterte Vilkårene på nettsiden. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter kunngjøring om endringer i Vilkårene utgjør din avtale med de oppdaterte Vilkårene.

2. Tjenesten

2.1

Tjenesten Instantor muliggjør at du som bruker kan identifisere deg selv raskt og sikker og sende inn finansiell informasjon som kan bli forespurt av banker, kredittinstitusjoner og andre i tilknytning til online-transaksjoner, såsom lån og kreditt applikasjoner, kontobekreftelser for utbetalinger og KYC (Know Your Customer) prosesser (“Tjenesten”).

Du får tilgang til Tjenesten via din egen internettbank eller lignende. Med ditt eksplisitte samtykke som ble gitt på forhånd, vil vi trekke ut de relevante personlige og finansielle data fra internettbanken din. Dette kan inkludere ditt nasjonale identifikasjonsnummer, kontonummer, kontaktinformasjon, månedlig kontantstrøm (lønn og utgifter), overtrekk, lån og andre transaksjoner. Dataene er samlet i en rapport, som du sender inn til den tredjeparten som du har avtalt at dele dataene dine med via Tjenesten.

3. Brukerens forpliktelser

3.1

Som bruker av Tjenesten godtar du å overholde følgende:

Du skal kun bruke Tjenesten til formål som er tillatt i henhold til:

(I)
Vilkårene; og
(II)
Gjeldende lov, regelverk eller allment aksepterte praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene;

(B) Ditt eget ansvar er å beskytte konfidensialitet til din personlige sikkerhetsinformasjon, for eksempel din internettbank logg på informasjon;

(C) Du er minst 18 år gammel og har rettslig handleevne til å inngå disse Vilkårene;
(D) Enhver bruk av Tjenesten av en annen person eller tredjepart er strengt forbudt. Du sier deg enig i at du umiddelbart vil informerer Instantor om all uautorisert bruk eller brudd på sikkerhet som du har blitt kjent med;
(E) Du vil ikke bruke Tjenesten for ulovlig og/eller uautorisert bruk;
(F) Du erkjenner og godtar at enhver automatisert bruk av Tjenesten er forbudt;
(G) Du vil oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon som hentet fra kontoutskriften din med internett banken din eller lignende; og
(H) Du vil ikke dekompilere, omvendt utvikle, modifisere eller demontere noe av programvare-aspektet unntatt og bare i den utstrekning det tillates av gjeldende lov.

3.2

Hvis du ikke overholder denne paragraf 3 har du ikke lov til å bruke Tjenesten og må gå ut av Tjenesten.

4. Tekniske krav

4.1

For å bruke Tjenesten må du ha tilgang til en internett-tilkobling. Tjenesten kan brukes med en vanlig nettleser og krever ikke installasjon av spesiell programvare.

4.2

Manglende overholdelse av disse kriteriene kan resultere i ekstra økter på grunn av mangel på kvalitet i Tjenestens tekniske ytelse.

5. Personvern og personopplysninger

5.1

Som en del av å levere Tjenesten til deg må vi samle inn og bruke visse personlige data om deg. Vår personvernpraksis er beskrevet i vår personvernpolicy.

6. Ansvarsbegrensning

6.1

Du forstår og aksepterer at Instantor, dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, bidragsytere og lisensgivere ikke skal være ansvarlige for deg for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følgeskader eller eksemplarisk skader som kan pådras av deg, uten hensyn til hvordan de er forårsaket og under enhver teori om ansvar. Dette skal inkludere, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste (enten det hender direkte eller indirekte), all tap av goodwill eller forretningsomdømme og all annen immaterielle tap.

6.2

Fordi visse jurisdiksjoner forbyr ansvars ekskludering eller begrensning for konsekvenser eller tilfeldig skade, gjelder ovennende begrensing kanskje ikke for deg. Hvis enhver begrensninger holdes uanvendelige eller uopprettelige av en eller annen grunn, skal Tjenestens maksimale ansvar for deg for alle indirekte typer av skader være begrenset til SEK 1,000 i samlet.

6.3

I intet tilfelle skal Instantors ansvar som oppstår som følge av eller forbindelse med Tjenesten, uansett årsak, inklusive under kontrakt, tort, under lov eller på annen måte overstige SEK 1,000.

7. Disclaimer of warranties

7.1

Selv om Instantor har til hensikt å tilby best mulig service, kan Instantor ikke garantere tilgjengeligheten av tjenesten eller påliteligheten eller nøyaktigheten av informasjonen som presenteres gjennom Tjenesten. Instantor kan ikke holdes ansvarlig hvis Tjenesten er nede eller funksjonaliteten ikke fungerer som forventet.

7.2

Instantor gir ingen garanti at (i) Tjenesten vil oppfylle kravene dine, (ii) Tjenesten vil bli uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri, (iii) resultatene som kan oppnås gjennom bruk av Tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige, (iv) kvaliteten på enhver produkter, tjenester, informasjon, eller annet materiale som er kjøpt eller innhentet av deg gjennom Tjenesten vil oppfylle kravene dine, eller (iv) eventuelle feil i teknologien vil bli korrigert.

7.3

Du bruker Tjenesten på din egen risiko. Tjenesten leveres på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis. Instantor frasier seg uttrykkelig alle garantier av noe slag med hensyn til tjenesten og all informasjon inkludert i eller tilgjengelig fra Tjenesten, enten uttrykkelig eller underforstått, inklusive, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-overtredelse.

8. Erstatning

Du samtykker i å beskytte og i helhet kompensere Instantor og tilknyttede selskaper fra enhver tredjeparters krav, ansvar, skader, utgifter og kostnader (inklusive, men ikke begrenset til, rimelige advokatavgifter) forårsaket av eller som følge av din bruk av Tjenesten, din brudd på disse Vilkårene eller brudd på deg, eller brudd på enhver annen bruker av kontoen din, av immaterielle eiendom eller andre rettigheter til noen.

9. Intellectual property

9.1

Disse Vilkårene overfører ikke noe intellektuell eiendom fra Instantor til deg, og all rettighet, tittel og interesse for og til slik eiendom forblir alene med Instantor. Instantor AB, instantor.com, logoen og alle andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker for Instantor.

9.2

Din bruk av Tjenesten gir deg ikke noen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av Instators eller tredjeparters varemerker.

10. Force Majeure

Du frigjør uttrykkelig Instantor fra enhver forsinkelse eller mangel på ytelse hvis og i den grad forårsaket av en årsak eller begivenhet som ikke er rimelig forutsigbareller på annen måte forårsaket av eller under kontroll av parten som hevder force majeure, inklusive Guds handlinger, branner, oversvømmelser, eksplosjoner, opprør, kriger, orkaner, sabotasje, terrorisme, hærverk, ulykke, statsstøtte, statlige handlinger, pålegg, arbeidsstreik og andre lignende hendelser, til tross på slike partys rimelige forsøk på å hindre, unngå, forsinke eller redusere virkningen av slike handlinger, hendelser eller forekomster, og hvilke hendelser som ikke kan tilskrives partenes manglende overholdelse av sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene.

11. Diverse

11.1

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner noen bestemmelse i disse Vilkårene, eller noen del av denne, for å være uhåndterlig, vil denne bestemmelsen bli håndhevet i størst mulig grad, og resten av disse Vilkårene vil forbli i full kraft og virkning.

11.2

For spørsmål angående disse Vilkårene eller Tjenesten, vennligst kontakt oss via e-post legal@instantor.com. Vennligst inkluder ikke personlig eller finansiell kontoinformasjon når du kontakter oss via e-post.

12. Styrende lov og tvisteløsning

Vilkårene og forholdet mellom deg og Instantor skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Sverige, uten å påvirke lovens prinsipper. Du samtykker i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Sverige for alle tvistløsninger, kontrovers eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene eller forholdet mellom Deg og Instantor. Dersom anvendelse av svensk lov ville være i strid med den nasjonale lovgivningen der brukeren er hjemmehørende, skal slik nasjonal lovgivning i så liten grad som mulig brukes til Vilkårene.

 

INSTANTOR AB
Reg no 556818-2835
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Sweden
Visit https://www.instantor.com/ for more information