term-se

 

INSTANTOR ANVÄNDARVILLKOR

 

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar din tillgång till och/eller användning av Tjänsten (enligt definition nedan) som Instantor AB (reg.nr. 556818-2835) och dess dotterbolag (”Instantor”) tillhandahåller till dig. Villkoren och Instantors integritetspolicy samt samtliga övriga villkor som du accepterar utgör ett avtal och det fullständiga avtalet mellan dig, med andra ord användaren av Tjänsten (”Användaren” eller ”du”), och Instantor (sådant avtal benämns härefter “Avtalet”). Vänligen läs informationen nedan noggrant innan du använder Tjänsten.

1. Godkännande av och ändringar av Villkor

1.1

Genom åtkomst till eller användande av Tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått dessa Villkor samt att du godkänner dessa. Om du inte vill godkänna Villkoren ska du därför inte använda Tjänsten.

1.2

Instantor förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande justera dessa Villkor. Du kommer att informeras om ändringar i Villkoren i skälig tid innan sådana ändringar träder i kraft via e-post eller genom att Villkoren uppdateras på Instantors webbsida. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att ändringar i Villkoren har trätt i kraft godkänner du de uppdaterade Villkoren.

1.3

Instantor har rätt att ändra Avtalet med omedelbar verkan om sådana ändringar sker med anledning av myndighetsbeslut eller ändring i lagstiftning som Instantor måste efterleva eller som resulterar i att Instantor ådrar sig uppenbart ökade kostnader. Om du inte accepterar sådana ändringar har du rätt att säga upp Avtalet med effekt då ändringarna träder i kraft.

2. Tjänsten

2.1

Instantors Tjänst gör det möjligt för dig som konsument att snabbt och säkert identifiera dig och lämna sådan finansiell information som efterfrågas av banker, kreditinstitut och andra aktörer i samband med online-transaktioner, såsom lån- och kreditansökningar, bekräftelser av konton för utbetalningar och KYC (Know Your Customer) processer (”Tjänsten”).

Du får tillgång till Tjänsten via din internetbank eller motsvarande. Genom ditt tidigare uttryckliga godkännande inhämtar Instantor relevant personlig och finansiell information från din internetbank. Informationen som inhämtas kan inkludera ditt personnummer, kontonummer, kontaktuppgifter, månatligt kassaflöde (lön och utgifter), lån och andra transaktioner. Informationen sätts samman i en rapport som du bekräftar att du vill lämna till de/den tredje man, med vilken du via Tjänsten har överenskommit att dela din personliga information.

3. Dina skyldigheter

3.1

Som användare av Tjänsten samtycker du till att använda Tjänsten i enlighet med det följande:

(A) Du använder endast Tjänsten för syften som är godkända i

(I)
Villkoren; och
(II)
tillämplig lagstiftning och regelverk samt generellt accepterade bruk och sedvänjor;

(B) Du har enskilt ansvar för att skydda din personliga säkerhetsinformation, såsom inloggningsuppgifter till din internetbank;

(C) Du är minst 18 år gammal och har rättslig handlingsförmåga att ingå överenskommelse i form av dessa Villkor;

(D) Annan persons eller tredje parts användande av Tjänsten är förbjuden. Du åtar dig att omedelbart informera Instantor om obehörig användning av Tjänsten eller om säkerhetsöverträdelser som kommer till din kännedom;

(E) Du får inte använda Tjänsten för olagliga ändamål eller för ändamål som du annars är obehörig;

(F) Automatiserad användning av Tjänsten är förbjuden;

(G) Du tillhandahåller sanna, riktiga, aktuella och kompletta uppgifter såsom de hämtas från ditt kontoutdrag från din internetbank eller motsvarande; och

(H) Du får inte avkoda, återskapa, justera eller dekompilera mjukvara relaterad till materialet utöver vad och i den omfattning som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning.

3.2

Om du inte efterkommer skyldigheterna enligt punkt 3 är du inte berättigad att använda Tjänsten och måste upphöra att använda Tjänsten. Om du använder Tjänsten i strid med denna punkt 3 eller annars använder Tjänsten på ett sätt som orsakar eller riskerar att orsaka Instantor skada har Instantor rätt att omedelbart stänga av din tillgång till och användning av Tjänsten.

4. Tekniska krav

4.1

För att kunna använda Tjänsten behöver du en internetuppkoppling. Tjänsten kan användas med en vanlig webbläsare och kräver ingen särskild mjukvaruinstallation.

4.2

Om dessa kriterier inte är uppfyllda kan det innebära extra sessioner på grund av bristande kvalitet i Tjänstens tekniska prestanda. Instantor ansvarar inte för eventuella fel eller brister i Tjänsten orsakade av att du inte har tillräcklig utrustning, hårdvara, mjukvara och/eller internetuppkoppling. Instantor förbehåller sig rätten att ändra tekniska krav för Tjänsten från tid till annan.

5. Sekretess och personuppgifter

5.1

För att kunna tillhandahålla Tjänsten behöver Instantor inhämta och använda viss personlig information om dig. Instantors behandling av personuppgifter beskrivs i vår integritetspolicy.

6. Ansvarsbegränsning

6.1

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Instantor inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig i samband med Tjänsten. Instantor ansvarar inte heller för skada som uppkommit som en direkt eller indirekt följd av beslut som fattas av tredje man till följd av din användning av Tjänsten eller sådan tredje mans behandling av din information. Instantors sammanlagda ansvar härrörande från eller i samband med Tjänsten eller dessa Villkor, skall under inga omständigheter överskrida SEK 1 000.

7. Begränsning av garanti

7.1

Instantors avsikt är att tillhandahålla bästa möjliga tjänst, men Instantor kan inte garantera Tjänstens tillgänglighet eller dess tillförlitlighet eller riktigheten i den information som tillhandahålls genom Tjänsten. Instantor kan inte hållas ansvarigt om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

7.2

Instantor garanterar inte, trots att vi vidtar alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder (i) att Tjänsten uppfyller dina krav, (ii) att Tjänsten kommer att fungera utan avbrott, säkert eller felfritt, (iii) att de resultat som kan erhållas genom användandet av Tjänsten är riktiga eller tillförlitliga, (iv) att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som har förvärvats eller erhållits genom eller som ett resultat av användande av Tjänsten uppfyller dina förväntningar eller (v) att tekniska felaktigheter kommer att korrigeras. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och allt användande av Tjänsten sker på egen risk.

8. Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta Instantor och dess dotterbolag för samtliga anspråk från tredje part, ansvar, skada, utgifter och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, skäliga advokatkostnader) som orsakas av eller härrör från ditt användande av Tjänsten, brott mot eller överträdelser av dessa Villkor från din sida eller överträdelser av annan användare av ditt konto.

9. Immateriella rättigheter

9.1

Instantor, Instantors leverantörer och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (inklusive med inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent, källkod och funktioner i Tjänsten), hänförbara till Tjänsten. Dessa Villkor överför inga immateriella rättigheter från Instantor till dig, och samtliga rättigheter och intressen i sådan immateriell egendom kvarstår helt och fullt hos Instantor. Instantor AB, instantor.com, logotypen och samtliga övriga varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används tillsammans med Tjänsten utgör varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Instantor.

9.2

Ditt användande av Tjänsten ger dig inte rättighet eller licens till att reproducera eller på annat sätt använda något varumärke som tillhör Instantor eller som tillhör tredje part.

10. Oförutsedda händelser (force majeure)

Ingen part är ansvarig för underlåtenhet att fullgöra skyldigheter till följd av händelser som ligger utom dess rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, upplopp, krig, orkaner, sabotage, terrorism, skadegörelser, olyckor, statliga begränsningar och ageranden, förelägganden, strejk och andra liknande händelser, förutsatt att dessa händelser inte är orsakade av parts underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med dessa Villkor eller tillämplig lag.

11. Övrigt

9.1

I händelse av att behörig domstol av något skäl finner att någon bestämmelse eller del av bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig så skall sådan bestämmelse verkställas så långt som den anses giltig. Övrigt innehåll i dessa Villkor skall i sådana fall förbli giltiga i full utsträckning.

9.1

För frågor om dessa Villkor eller om Tjänsten, kontakta oss via e-post, legal@instantor.com. Vänligen inkludera inte personlig eller finansiell kontoinformation då du kontaktar oss via e-post.

12. Tillämplig lagstiftning och tvistelösning

Svensk rätt ska tillämpas på dessa villkor och eventuella tvister med anledning härav, utan att principerna om lagkonflikter ska tas i beaktande. Eventuella tvister mellan dig och Instantor ska hanteras av Svensk domstol. I händelse av att svensk rättstillämpning strider mot nationell lagstiftning i det land där du är bosatt skall sådan nationell lagstiftning tillämpas på dessa Villkor i minsta möjliga utsträckning.

 

INSTANTOR AB
Reg no 556818-2835
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Sweden
Besök https://www.instantor.com/ för mer information